آموزش های مجازی

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
آموزش های مجازی
مقدمه:
بی شک یکی از دلایل ضعف فارغ التحصیلان دانشگاهی در کسب و احراز جایگاه های شغلی؛ مرتبط با ضعف های اموزشی است.سرفصل های دانشگاهی بنابه دلایل گوناگون نارسایی هایی دارند. از اینرو در طرح کیان کار با شناسایی و طراحی دوره های مناسب اموزشی سعی می‌کنیم در دو قالب « آموزش مجازی (آموزش از راه دور)» و «آموزش حضوری» این مشکل را برطرف کنیم.

نحوه شرکت در دوره های آموزش مجازی:

دوره های پیش بینی شده آموزش مجازی:


(0)
(0)
آموزش های مجازی
مقدمه: بی شک یکی از دلایل ضعف فارغ التحصیلان دانشگاهی در کسب و احراز جایگاه های شغلی؛ مرتبط با ضعف های اموزشی است.سرفصل های دانشگاهی بنابه دلایل گوناگون نارسایی هایی دارند. از اینرو در طرح کیان کار با شناسایی و طراحی دوره های مناسب اموزشی سعی می‌کنیم در دو قالب « آموزش مجازی (آموزش از راه دور)» و «آموزش حضوری» این مشکل را برطرف کنیم.


دوره های پیش بینی شده: