استارت آپ ها

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
استارت آپ ها

چکیده:

فضای کاری و امکانات استارت آپ ها محفل مناسبی برای خلق فرصت های آموزشی در محیط واقعی کار است از اینرو شرکت کیانیت طراح و مجری طرح کیان کار دست همکاری به سوی استارت آپ ها دراز می‌کند تا ضمن بهره گیری از توانمندیها و استعدادهای استارت آپ ها در راستای پیاده سازی طرح؛ شرایطی را برای جذب نیروهای انسانی مستعد و همکاریهای بعدی سازمان با استارت آپ ها فراهم آورد.