مقدمه:
اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در مشاغل مرتبط با رشته های تحصیلی شان و تحقق بهره وری کمی و کیفی در شئون زندگی فردی آنها و حیات اجتماعی جامعه نیازمند بررسی یکپارچه همه حوزه هایی است که مرتبط با «شاغل، شغل و بستر شغلی»  می باشد. پرداخت به یک عامل از دهها موضوع مرتبط با اشتغال جوانان فارغ التحصیل در جامعه و غفلت از سایر موارد منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده ایی می شود که جز « صرف منابع اعم از زمان و انرژی و هدررفت استعدادهای انسانی و حتی اهداف اجتماعی جامعه» نتیجه دیگری نخواهد داشت.
شرکت دانش بنیان کیانیت با علم به این موضوع که عصر حاضر بیش از هر دوره ایی عصر انسان است و اقتصاد امروز در سطوح مختلف اعم از فردی،سازمانی و حتی اجتماعی «اقتصاد مبتنی بر انسان و منابع انسانی» است؛ برنامه جامعی را با ده ها پروژه در دل آن؛ طراحی است که محور بدوی و البته اصلی و غایی ان؛ «اشتغال فارغ التحصیلان جامعه» است.مطالعات صورت گرفته در شرکت کیانیت نشان می دهد که بر خلاف جریان رایج در جامعه که در سالهای اخیر - که به سبب بیکاری آشکار یا پنهان دانش اموختگان دانشگاهی شکل گرفته است - بایستی بیش از گذشته به اهمیت تحصیلات آکادمی در ایران توجه کرد و سیاست محدود کردن رشته های دانشگاهی دانشگاه ها و حذف دانشگاه هایی که در دهه 80 شمسی بنا به ضرورت و اقتضای جمعیتی تاسیس و بنا شده اند و امروزه در جای جای کشور به چشم می خورند همچون سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 شمسی کاملا اشتباه و ناشی از یک منطق وضعی و لحظه ایی و به دور از آینده نگری است.  این سیاست غلط به مثابه پاک کردن صورت مسئله - وضعیت نابه سامان اشتغال فارغ التحصیلان و دانش آموختگان دانشگاهی در جامعه - و عدم تلاش برای حل آن می باشد.
ما معتقدیم این سیاست حتی از سیاست کنترل جمعیت دهه 70 به مراتب خطرناک تر است.