چشم انداز طرح کیان کار

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
چشم انداز طرح کیان کار
شاید بیان چشم انداز پیش بینی شده در این مقطع نوعی بلندپروازی به نظر برسد و شاید این طرح علیرغم همه طراحی ها و هزینه هایی که برای موفقیت آن شده است با شکست و تعطیلی موقت یا حتی دائمی روبرو شود اما چشم انداز غایت و منزلی است که پس از رسیدن به آن کار به شکل کمال و تمام به پایان رسیده است اگرچه همین اتمام کار به نوبه خودش بحث برانگیز و سئوال خیز است اما به هر حال چشم انداز در کنار شعار است که به عنوان معیاری دوم و شاید مهم تر از آن کارها را سامان می‌بخشد و اهداف را تعریف و باز تعریف می‌کند و مسیر حصول به آرمانها را مشخص و ترسیم می‌کند.

چشم انداز طرح کیان کار : «مبدل شدن به بزرگترین بازیگر مردمی سازی اقتصاد کشور در اقتصاد مقاومتی »