کاریابی و اشتغال

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
کاریابی و اشتغال

در طرح کیان کار قرار است فعالیت هایی که به صورت جزیره ای در گوشه و کنار جامعه به جهت سامان دهی نیروی کار انجام می‌شود؛ رصد و فعالیت ها به شکل سیستماتیک به یکدیگر مرتبط شود. بررسی و آسیب شناسی فرآیندهای فعلی همان فعالیت های روزمره و جاری این قبیل کسب و کارها و بازطراحی فرآیندهای کاری، بازتعریفی از منافع مالی به تبع تقسیم متناسبی از وظایف محوله از مهمترین کارهایی است که شرکت کیانیت شرق به عنوان مجری طرح کسب و کار کیان کار قصد انجام آن را دارد.

مرکز مشاوره شغلی و کاریابی کیان کار

قصد ندارد همچون سایر مراکز شغلی و کاریابی ها